در ملی بس

. يك نفردر ملى بس گوز زد، همگى خنديدند.نفرک گفت: اگر ميفهميدم كه اينقدر خوشحال ميشويد برايتان گو ميكردم

funny picture 96 rouzegar 5

یک نفر در مسجد دعا میکرد

خدایا مه از تو هیچ چیز نمیخواهم نه پول، نه موتر ،نه خانه ،فقط جایشه نشان بتی مه خودم میگیروم

funny picture 96 rouzegar 3

funny picture 96 rouzegar 13

funny picture 96 rouzegar 1

funny picture 96 rouzegar 11

Funny Photo rouzegar 14

funny picture 96 rouzegar 10

Funny Photo rouzegar 13 1

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما