روزی از روزها معلم جغرافيه نزد داکتر مراجعه کرد .داکتر پرسيد چی مريضی داری ؟

معلم جواب داد سرم زیاد درد میکند. داکتر پرسيد کجایی سرت ؟

معلم گفت قسمت شمال شرق سرم

 

یک عروس صبح عروسی خود دید که برادر شوهرش (ایورش) آمد و بسیار نزدیک در پهلویش نشست. عروس برش گفت که او بچه یک کم دور بیشی که بد هست

 ایورش گفت که چرا بد باشه پدرم گفت که بعد از برادرت نوبت توهست

 

کودکی با پای برهنه بر روی برفها ایستاده بود و به ویترین مغازه نگاه می کرد زنی در حال تیرشدن او را دید، او را به داخل مغازه برد و برایش لباس و بوت خرید و گفت: متوجه خودت باش

کودک پرسید: ببخشید خانم شما خدا هستید؟

زن لبخند زد و پاسخ داد: نه من فقط یکی از بنده های خدا هستم

کودک گفت: می دانستم با او نسبتی داری

در کنسرت یک هنر مند یک تبله نواز بسیار با احساس محکم ، محکم تبله میزد . آهنگ هنرمند هم تمام شد ولی او به تبله نواختن خود ادامه داد . در ختم گردانده پروگرام از او سوال کرد : که چی احساس و انگیزه برایت رخ داده بود که اینقدر مقبول تبله میزدی ؟ تبله نواز گفت احساس و انگیزه نبود در سر یک تبله عکس خانمم را چسپانده بودم و در سر تبله دگر عکس خشویم بود

 

ساده لوح میره آسترالیا و می بنه که کانگرو ها هر طرف خیز می زنند، با خود میگه : اینه ایکشور پیشرفته ره سی کو که حتی ملخ هایش ایقه کلان کلان است

 

شوهر به خانم خود وصیت می کند که بعد از مرگم همرای مرد همسایه عروسی کن

خانمش میگه ده قار خدا شوی ای چی قسم وصیت است

شوهرش میگه او یک دفعه موتر خراب و کهنه خوده سرم زده بود می خاهم قصد خوده بگیرم

 

از مردی پرسیدند که نماز می خانی گفت نی گفتند که روزه می گیری گفت نی گفتند که افطاری هم نمی کنی گفت آنقدر هم کافر نیستم که افطاری نکنم

 

 

سه تا مرد مردن در اخرت در روز باز پرس بری اولی گفت : برو بهشت ، دومی برو جهنم ، سومی برو تبیله :پرسیدن چرا ؟ گفت : اولی زن داشت دنیا برای او جهنم بود ، دومی مجرد بود دنیا برایش بهشت بود ، سومی زنش مرد نادان رفت یک زن دیگر گرفت

 

یک روز طالبا مرغ خروس را بندی کردن . خو دیگه مرغا جمع شدن و به دیدن خروس رفتن . خروس را گفتن چراچی کردی ؟ خروس گفت طالب عکس ماکیان ره از جیبم پیدا کده . هاهاهاها

 

معلم از شاگرد پرسید که بچیم بخیز بگو که فیل در کجا پیدا میشه؟

شاگرد گفت معلم صاحب فیل هیچ وقت گم نمیشه

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما