پادشاه: تیمورشاه

زمان هجری: ۱۱۸۷ تا ۱۲۰۸ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۷۷۳ تا ۱۷۹۳ میلادی

رویدادها:

- سال ۱۷۷۵ احمدشاه درانی در شهر قندهار وفات نموده و پسرش تیمورشاه به سلطنت رسید.

- سال ۱۷۷۵ پایتخت افغانستان از شهر قندهار به کابل انتقال یافت.

-  به تاریخ ۱۹/۵/۱۷۹۳ تیمورشاه درانی پادشاه افغانستان در بالاحصار کابل وفات یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شاه زمان

زمان هجری: ۱۲۰۸ تا ۱۲۱۶ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۷۹۳ تا ۱۸۰۱ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۲۳/۵/۱۷۹۳ شاه زمان به حیث پادشاه افغانستان انتخاب شـد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شاه محمود

زمان هجری: ۱۲۱۶ تا ۱۲۱۸ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۳ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۲۵/۷/۱۸۰۱ شاه محمود، شاه زمان را دستگیر و او را کور نموده خود بر چوکی سلطنت تکیه زد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شاه شجاع

زمان هجری: ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۴ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۹ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۱۳/۷/۱۸۰۳ شاه شجاع به کابل رسید و خود را پادشاه مشروع افغانستان اعلان نمود.

- به تاریخ ۱۷/۶/۱۸۰۹ معاهده سه فقره‌ای دوستی بین شاه شجاع و مونت استورات الفنستن نماینده وقت بریتانیه در پیشاور به امضا رسید.

- به تاریخ ۳/۲/۱۸۱۰ شاه شجاع از افغانستان فرار کرده و خویش را تسلیم رنجیت سنگ حکمران وقت پنجاب نمود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شاه محمود

زمان هجری: ۱۲۲۴ تا ۱۲۳۳ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۸میلادی

رویدادها:

- سال ۱۸۱۸ کشته شدن وزیر فتح خان.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: دوست محمدخان

زمان هجری: ۱۲۴۲ تا ۱۲۵۵ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۲۶ تا ۱۸۳۹ میلادی

رویدادها:

- سال ۱۸۱۸-۱۸۳۵ جنگ داخلی و تقسیم شدن کشور به سردار نشینها.

- به تاریخ اکتوبر ۱۸۲۶ امیر دوست محمدخان شهر کابل را تصرف نمود.

- به تاریخ ۴/۹/۱۸۲۸ شاه محمود پادشاه افغانستان وفات نمود.

- سال ۱۸۳۵ امیر دوست محمدخان اعلان پادشاهی و خود را امیرالمومنین خواند.

- به تاریخ ۲۰/۹/۱۸۳۷ الکساندر برنس به حیث نماینده گورنر جنرال بریتانیایی مستقر در هند به کابل آمد.

- سال ۱۸۳۷ ورود ویتکوویچ نمایندهٔ روسیه به کابل

- به تاریخ ۲۶/۶/۱۸۳۸ معاهده هفده ماده‌ای مابین نماینده حکومت بریتانیه و شاه شجاع و رنجیت سنگ در لاهور به امضاء رسید.

- به تاریخ ۹/۹/۱۸۳۸ هرات محاصره ایرانی ها را درهم شکست.

- به تاریخ ۱/۱۰/۱۸۳۸ جنرال لارد آکلند بریتانوی در سمله فرمان جنگ در برابر افغانستان را صادر نمود.

- سال ۱۸۳۸ - ۱۸۴۲ جنگ اول افغان و انگلیس.

- به تاریخ جولای ۱۸۳۹ امیر دوست محمدخان با قوایش به ‌طرف بامیان عقب نشینی کرد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شاه شجاع

زمان هجری: ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۸ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۳۹ تا ۱۸۴۳ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۲۸/۴/۱۸۳۹ شاه شجاع برای بار دوم خود را پادشاه اعلان نموده و در قندهار به تخت سلطنت نشست.

- به تاریخ ۶/۸/۱۸۳۹ شاه شجاع با قوای انگلیس وارد شهر کابل شد.

- به تاریخ ۱۵/۱۰۱۸۴۰ عساکر انگلیسی قریه جات سمت شمال کابل را طعمه آتش کردند.

- به تاریخ ۵/۱۱/۱۸۴۰ امیر دوست محمد تسلیم انگلیسها شد.

- به تاریخ ۲/۱۱/۱۸۴۱ مجاهدین افغان با یک حمله غافلگیرانه به قشون انگلیس در بالاحصار کابل شبیخون زدند.

- به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۸۴۱ جلسه‌ای بین رهبران افغان و انگلیس در کابل دایر شد و طی آن ویلیام مکناتن سفیر وقت بریتانیه در کابل توسط وزیراکبرخان به هلاکت رسید.

- به تاریخ ۱/۱/۱۸۴۲ معاهده هجده ماده‌ای میان رهبران افغان و انگلیس به امضاء رسید.

- به تاریخ ۶/۱/۱۸۴۲ قوای متجاوزگر انگلیس آماده ترک کابل شدند.

- به تاریخ ۱۴/۱/۱۸۴۲ قوای انگلیس به هنگام خروج از کابل مورد هجوم مجاهدین افغان قرار گرفته و به جز از یک تن آنها بنام داکتر برایدن متباقی همه کشته شدند.

- به تاریخ ۵/۴/۱۸۴۲ شاه شجاع توسط یکی از رهبران مجاهدین افغان در منطقه سیاه سنگ کابل به قتل رسید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: دوست محمدخان

زمان هجری: ۱۲۵۸ تا ۱۲۷۹ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۴۳ تا ۱۸۶۳میلادی

رویدادها:

- به تاریخ جنوری ۱۸۴۳ بازگشت امیر دوست محمد خان به افغانستان.

- سال ۱۸۴۸ لشکرکشی امیر دوست محمد خان به یاری سکهان پنجاب.

- به تاریخ ۳۰/۳/۱۸۵۵ قرارداد دوستی میان افغانستان و انگلیس در سه ماده در شهر پیشاور به امضاء رسیـد.

- سال ۱۸۵۶ لشکرکشی ایرانیان به هرات و اعلان جنگ انگلستان با آن.

- سال ۱۸۵۶ الحاق قندهار به متصرفات امیر دوست محمد خان.

- به تاریخ ۲۶/۱/۱۸۵۷ امضای معاهده همکاری بین امیر دوست محمد خان و انگلستان.

- به تاریخ ۲۷/۵/۱۸۶۳ شهر هرات بعد از ماه ها محاصره به دست قوای دوست محمدخان سقوط کرد و مقبره هری توسط قوای این شخص ویران گردید.

- به تاریخ ۹/۶/۱۸۶۳ امیر دوست محمد در هرات وفات یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شیرعلی خان

زمان هجری: ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۴ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۷ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۱۲/۶/۱۸۶۳ امیر شیرعلی خان زمام قدرت را به دست گرفت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: محمد افضل خان

زمان هجری: ۱۲۸۴هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۶۷ میلادی

رویدادها:

- سال ۱۸۶۷ شکست امیر شیرعلی خان در جنگ برادران و تخت نشینی امیر محمد افضل خان.

- به تاریخ ۷/۱۰/۱۸۶۷ امیر محمد افضل خان در کابل وفات یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: محمد اعظم خان

زمان هجری: ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۵ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۶۷ تا ۱۸۶۸ میلادی

رویدادها:

- سال ۱۸۶۷ محمد اعظم خان به پادشاهی رسید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: شیرعلی خان

زمان هجری: ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۶ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۶۸ تا ۱۸۷۹ میلادی

 رویدادها:

- به تاریخ ۷/۹/۱۸۶۸ قوای شیر علی خان در نواحی شش گاو کابل بر نیروهای محمد اعظم خان پیروز شده و شیر علی خان بار دوم به حیث پادشاه افغانستان قرار گرفت.

- به تاریخ مارچ ۱۸۶۹ ملاقات با لارد مایو و ویسرای هند در امباله.

- سال ۱۸۷۲ صدور قرار حاکمیت انگلستان در مسأله سیستان.

- به تاریخ سپتمبر ۱۸۷۳ کنفرانس سمله بین سید نور محمد شاه ویسرای هند.

- سال ۱۸۷۳ اعلان ولایت عهدی شهزاده عبدالله.

- سال ۱۸۷۳ آغاز نشر جریدهٔ شمس النهار.

- سال ۱۸۷۴ زندانی شدن شهزاده محمد یعقوب خان.

- سال ۱۸۷۶ تصرف انگلستان بر کویته.

- سال ۱۸۷۷ کنفرانس پیشاور بین سید نور حمدشاه و نمایندگان ویسرا.

- به تاریخ جولای ۱۸۷۸ ورود هیأت روسی به ریاست جنرال ستولیتوف به کابل.

- به تاریخ ۱۳/۶/۱۸۷۸ امضای معاهده برلین با شرکت روسیه و انگلستان.

- به تاریخ سپتمبر ۱۸۷۸ بازگشتاندن هیأت انگلیس از سرحد خیبر.

- به تاریخ ۲/۱۱/۱۸۷۸ اتمام حجت ویسرا به امیر شیرعلی خان.

- سال ۱۸۷۸ - ۱۸۸۰ جنگ دوم افغان و انگلیس.

- به تاریخ ۲۱/۱۱/۱۸۷۸ نیروهای بریتانیایی از سه استقامت بالای افغانستان حمله کرده و جنگ دوم افغان و انگلیس آغاز شد.

- به تاریخ ۱۳/۱۲/۱۸۷۸ حرکت امیر شیر علیخان بسوی مزار شریف.

- به تاریخ ۸/۱/۱۸۷۹ قوای انگلیس به قوماندانی جنرال استورات شهر قندهار را تصرف کردند.

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۸۷۹ امیر شیرعلی خان در مزار شریف وفات یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: محمد یعقوب خان

زمان هجری: ۱۲۹۶ تا ۱۲۹۷ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۰ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ مارچ ۱۸۷۹ محمد یعغوب خان از محبس رها و در کابل به پادشاهی رسید.

- به تاریخ ۲۸/۵/۱۸۷۹ معاهده ننگین گندمک بین یعقوب خان و لوئیس کیوناری به امضا رسید.

- به تاریخ ۳۰/۵/۱۸۷۹ معاهده گندمک از طرف وایسرای بریتانوی تصدیق شد.

- به تاریخ ۲۴/۷/۱۸۷۹ رسیدن کیوناری سفیر انگلیس به کابل.

- به تاریخ ۳/۹/۱۸۷۹ اهالی شهر کابل علیه انگلیسها قیام کرده و کیوناری سفیر وقت انگلیس را به قتل رساندند.

- به تاریخ ۱۴/۹/۱۸۷۸ تعرض قوای انگلیس از کرم به سوی کابل.

- به تاریخ ۲۱/۹/۱۸۷۹ رسیدن قوای جنرال رابرتس به لوگر.

- به تاریخ ۶/۱۰/۱۸۷۹ جنگ چهار آسیاب.

- به تاریخ ۷/۱۰/۱۸۷۹ رسیدن نیروی رابرتس به کابل.

- به تاریخ ۱۲/۱۰/۱۸۷۹ امیر محمد یعقوب استعفایش را به نماینده انگلیس پیشنهاد کرد.

- به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۸۷۹ انفجار قوی در داخل بالاحصار کابل رخ داد و شمار زیادی از قشون بریتانوی کشته شدند.

- به تاریخ ۱/۱۲/۱۸۷۹ امیر یعقوب خان از سلطنت خلع و توسط انگلیسها به هند فرستاده شد.

- به تاریخ ۲/۱۲/۱۸۷۹ جنگ چهاردهی و شکست رابرتس.

-  به تاریخ ۲۳/۱۲/۱۸۷۹ یورش ناکام مجاهدین بر شیرپور.

- به تاریخ  فبروری ۱۸۸۰ داخل شدن سردار عبدالرحمن خان به خاک افغانستان.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: عبدالرحمن خان

زمان هجری: ۱۲۵۹ تا ۹ میزان ۱۲۸۰ هجری شمسی / ۱۲۹۷ تا ۱۳۱۹ هجری قمری

زمان میلادی: ۱۸۸۰ تا ۱ اکتبر ۱۹۰۱ میلادی  

رویدادها:

- به تاریخ ۲۲/۷/۱۸۸۰ عبدالرحمن خان در شهر چاریکار اعلان پادشاهی کرد.

- به تاریخ ۲۲/۷/۱۸۸۰ مراسم پادشاهی عبدالرحمن خان در کابل دایر شد.

- به تاریخ ۲۷/۷/۱۸۸۰ جنگ میوند به رهبری محمد ایوب خان با لشکر انگلیس به رهبری جنرال باروز شروع شد و درین جنگ نیروهای مردمی افغان انگلیسها را شکست فاحش دادند.

- به تاریخ ۳۱/۷/۱۸۸۰ نامه گریفن نماینده انگلیس عنوان امیر راجع به مناسبات انگلستان با او.

- به تاریخ ۱/۹/۱۸۸۰ رسیدن رابرتس به قندهار و شکست سردار محد ایوب خان.

- به تاریخ اپریل ۱۸۸۱ بیرون شدن آخرین دسته نیروی انگلیس از قندهار.

- به تاریخ ۲۲/۹/۱۸۸۱ جنگ چهل زینه بین امیر عبدالرحمن خان و سردار محمد ایوب خان.

- به تاریخ ۱۸۸۲-۱۸۹۲ شورش شنواریها.

- به تاریخ ۱۸۸۵-۱۸۸۷ تعیین سرحد شمالی افغانستان از آمودریا تا هریرود.

- به تاریخ ۳۰/۳/۱۸۸۵ جنگ شدید میان عسکران افغان و قوای روس در پنجده درگرفت و آن ناحیه از تصرف افغانها خارج شـد.

- به تاریخ مارچ-آپریل ۱۸۸۵ مسافرت امیر به هند و ملاقات با ویسرا.

- به تاریخ ۱۸۸۶-۱۸۸۸ شورش غلجائیان.

- سال ۱۸۸۸ عسیان سردار محمد اسحق خان.

- به تاریخ ۱۸۹۱-۱۸۹۴ شورش هزاره جات.

- به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۸۹۳ معاهدهٔ دیورند میان امیر عبدالرحمن خان و دیورند در کابل به امضاء رسید.

- سال ۱۸۹۵ مسافرت سردار نصرالله خان به لندن.

- به تاریخ جون ۱۸۹۵ قوای امیر عبدالرحمن خان به قیادت سپه سالار غلام حیدرخان به مناطق کافرستان حمله کردند.

- به تاریخ ۱۶/۱/۱۸۹۶ امیر عبدالرحمن خان به خاطر فتح کافرستان بامیان روزی جشن شادی بر پا کرد.

- به تاریخ ۱۸۹۶ تعیین سرحد واخان.

- به تاریخ ۱/۱۰/۱۹۰۱ امیر عبدالرحمن خان در باغ بالا کابل وفات یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: حبیب الله شاه

زمان هجری: ۹ میزان ۱۲۸۰ تا ۳۰ دلو ۱۲۹۷ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱ اکتبر ۱۹۰۱ تا ۲۰ فبروری ۱۹۱۹ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۳/۱۰/۱۹۰۱ حبیب الله پسر ارشد عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان شـد.

- سال ۱۹۰۳ تأسیس مکتب حبیبیه.

- سال ۱۹۰۴ مسافرت شهزاده عنایت الله خان به هند.

- به تاریخ نومبر ۱۹۰۴ مسافرت هیأت دین به کابل.

- به تاریخ ۲۱/۳/۱۹۰۵ قراردادی میان افغانستان و دولت بریتانیه که بنام معاهدهٔ خال شهرت یافت در کابل امضا شد.

- به تاریخ ۱۰/۴/۱۹۰۵ قرار هیأت حاکمیت انگلیس در مورد سرحد سیستان.

- به تاریخ ۱۱/۱/۱۹۰۶ اولین شماره جـریدهٔ سراج الاخبار منتشـر شـد.

- سال ۱۹۰۷ مسافرت امیر حبیب الله خان به هند.

- به تاریخ ۳۱/۸/۱۹۰۷ امضای مقاوله نامه روس و انگلیس راجع به مناطق نفوذشان در آسیای میانه.

- سال ۱۹۰۹ گرفتاری مشروطه خواهان و اعدام عده‌ای از ایشان.

- سال ۱۹۱۰ تمدید خط تلفن بین کابل و جلال آباد.

- سال ۱۹۱۱ تأسیس جریده سراج الاخبار دوم توسط محمود طرزی.

- سال ۱۹۱۲ شورش قیلهٔ مانگل.

- به تاریخ ۲۴/۸/۱۹۱۴ اعلان بی طرفی افغانستان در جنگ اول جهانی.

- به تاریخ ۲۱/۱۰/۱۹۱۴ اعلامیه بی طرفی افغانستان در جنگ اول جهانی صادر گردید.

- به تاریخ ۲۲/۸/۱۹۱۵ هیات آلمانی-ترکی به خاطر کشاندن افغانستان به جنگ جهانی وارد هرات شدند.

- به تاریخ ۲۶/۹/۱۹۱۵ ورود هیأت آلمانی- ترکی به کابل.

- به تاریخ ۲۴/۱/۱۹۱۶ امیر حبیب الله پادشاه افغانستان پیمان بی طرفی کشور را در جنگ دوم جهانی امضاء کرد.

- به تاریخ ۸/۷/۱۹۱۸ حکومت بریتانیه به امیر حبیب الله اطلاع داد که مبلغ ده ملیون کالدار به رسم پاداش که شاه اعلام بیطرفی در جنگ کرده بود پرداخت میشود.

- به تاریخ ۲/۲/۱۹۱۹ شرکت افغانستان در کنفرانس صلح.

- به تاریخ ۲۰/۲/۱۹۱۹ امیر حبیب الله پادشاه افغانستان در کله گوش ولایت لغمان توسط شخص ناشناس به قتل رسید.

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۹۱۹ سردار نصرالله خان برادر امیر حبیب الله در جلال آباد خود را پادشاه اعلان افغانستان اعلان نمود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: امان الله شاه

زمان هجری: ۱ حوت ۱۲۹۷ تا ۲۴ جدی ۱۳۰۷ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۱ فبروری ۱۹۱۹ تا ۱۴ جنوری ۱۹۲۹ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۹۱۹ امان الله پسر حبیب الله در کابل اعلان پادشاهی کرد.

- به تاریخ ۲۴/۲/۱۹۱۹ امیر امان الله خان در جمعی از اهلی شهر کابل ظاهر شده و استقلال افغانستان را اعلان کرد.

- به تاریخ ۲۸/۲/۱۹۱۹ نصرالله خان در نامه‌ای از ادعای پادشاهی صـرف نظر کرد و با امان الله خان بیعت نمود.

- به تاریخ ۳/۳/۱۹۱۹ نامه امان الله شاه به ویسرای هند راجع به استقلال تام افغانستان.

- به تاریخ مارچ ۱۹۱۹ تشکیل کابینه.

- به تاریخ ۷/۴/۱۹۱۹ پیام امان الله شاه عنوانی کشورهای شوروی، جاپان، آمریکا، فرانسه، ایران و ترکیه.

- به تاریخ ۱۳/۴/۱۹۱۹ اعلان رسمی استقلال و وعده اصلاحات.

- به تاریخ ۴/۵/۱۹۱۹ سومین جنگ افغان و انگلیس که به جنگ استقلال مشهور است، آغاز گردید.

- به تاریخ ۲۶/۵/۱۹۱۹ بمباردمان کابل توسط طیارات انگلیس.

- به تاریخ ۲۸/۵/۱۹۱۹ جنگ تل.

- به تاریخ ۲۸/۵/۱۹۱۹ قوای انگلیس و افغان به آتش بس توافق کردند.

- به تاریخ ۲۹/۵/۱۹۱۹ تصرف انگلیسان بر قلعه جدید سپین بولدک.

- به تاریخ ۳/۷/۱۹۱۹ متارکه میان افغان و انگلیس اعلام گردید.

- به تاریخ ۸/۸/۱۹۱۹ معاهده صلح میان افغانستان و حکومت بریتانیه در شهر راولپندی امضاء گردید.

- به تاریخ اکتوبر ۱۹۱۹ ورود هیأت معرفی افغانستان به ریاست محمد ولی خان به مسکو.

- به تاریخ ۱۷ اپریل - ۲۴ جولای ۱۹۲۰ کنفرانسی میان هیات افغان و بریتانوی در میسوری آغاز شد.

- سال ۱۹۲۰ ورود مهاجرین هندی به افغانستان.

- به تاریخ ۱۸/۹/۱۹۲۰ امان الله خان اولین پیام تلگرامی اش را توسط ماشینی که از طرف شوروی برایش هدیه داده شده بود به لنین فرستاد.

- سال ۱۹۲۰ فرستادن نیروی کمکی افغانستان به بخارا.

- سال ۱۹۲۱ پناه گزینی پادشاه بخارا در افغانستان.

- به تاریخ ۲۸/۲/۱۹۲۱ معاهده دوستی بین افغانستان و شوروی در مسکو به امضاء رسید.

- به تاریخ ۱۰/۴/۱۹۲۳ اولین قانون اساسی افغانستان که بنام نظامنامه اساسی دولت افغانستان یاد میشد از طرف لویه جرگه در جلال آباد به تصویب رسید.

- به تاریخ ۱۰/۴/۱۹۲۳ تأسیس وزارت مختاری فرانسه در کابل.

- به تاریخ دسمبر ۱۹۲۳ تأسیس وزارت مختاری آلمان در کابل.

- سال ۱۹۲۴ تأسیس لیسه امانی.

- سال ۱۹۲۴ شورش قبیله مانگل.

- به تاریخ می‌۱۹۲۴ قیامی در شهر خوست به رهبری ملا عبدالله مشهور به ملالنگ علیه حکومت امان الله خان آغاز شد.

- به تاریخ ۳۰/۱/۱۹۲۵ رهبران قیام خوست به شمول ملا لنگ از طرف افراد وفادار به امان الله خان دستگیر شدند.

- به تاریخ ۷/۶/۱۹۲۶ اختیار لقب شاه از جانب امیر امان الله خان.

- به تاریخ ۱۵/۸/۱۹۲۶ تصفیه اختلاف سرحدی درقد با شوروی.

- سال ۱۹۲۶ رایج شدن پول افغانی و سیستم متری.

- به تاریخ ۵/۵/۱۹۲۷ اولین شماره جریدهٔ انیس در کابل انتشار یافـت.

- به تاریخ ۱۰/۱۲/۱۹۲۷ آغاز مسافرت شاه امان الله خان به خارج از کشور.

- به تاریخ ۲۰/۶/۱۹۲۸ بازگشت امان الله شاه به افغانستان.

- به تاریخ جولای ۱۹۲۸ اعلان اصلاحات تازه از جانب شاه.

- به تاریخ ۲۹/۸/۱۹۲۸ لویه جرگه توسط امان الله خان در پغمان افتتاح شد.

- به تاریخ ۲/۹/۱۹۲۸ تصویب قانون اساسی جدید و بیرق سه رنگ در آخرین جلسه جرگه.

- به تاریخ سپتمبر-اکتوبر ۱۹۲۸ بیانیه شاه امان الله در باغ ستور.

- به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۹۲۸ آغاز شورش قبیله شینوار.

- به تاریخ ۱۴/۱۲/۱۹۲۸ افراد حبیب الله کلکانی (بچه سقا) به کابل حمله کردند.

- به تاریخ ۵/۱/۱۹۲۹ اعلان الغای اصلاحات.

- به تاریخ ۱۴/۱/۱۹۲۹ امان الله خان از مقام سلطنت استعفاء و به جای او معین السلطنه عنایت الله خان اداره امور را به دست گرفت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: عنایت الله شاه

زمان هجری: ۲۴ جدی ۱۳۰۷ تا ۲۷ جدی ۱۳۰۷ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱۴ جنوری ۱۹۲۹ تا ۱۷ جنوری ۱۹۲۹

رویدادها:

- به تاریخ ۱۴-۱۷ جنوری ۱۹۲۹ پادشاهی عنایت الله خان.

- به تاریخ ۱۷/۱/۱۹۲۹ عنایت الله خان بعد از سه روز پادشاهی استفعاء نمود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: حبیب الله کلکانی

زمان هجری: ۲۸ جدی ۱۳۰۷ تا ۲۳ میزان ۱۳۰۸ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱۸ جنوری ۱۹۲۹ تا ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۹

رویدادها:

- به تاریخ ۱۸/۱/۱۹۲۹ ارگ شاهـی توسط افراد حبیب الله کلکانی تصرف شد.

- به تاریخ ۱۸/۱/۱۹۲۹ حبیب الله کلکانی (بچه سقا) به حیث پادشاه افغانستان به تخت سلطنت نشست.

- به تاریخ ۲۰/۱/۱۹۲۹ اعلان پادشاهی علی احمد خان در جلال آباد.

- به تاریخ ۲۰/۲/۱۹۲۹ امیر حبیب الله کلکانی اولین بیانیه اش را به حیث پادشاه افغانستان در داخل ارگ ایراد نمود.

- به تاریخ ۲۸/۲/۱۹۲۹ رسیدن علی احمد خان به پیشاور.

- به تاریخ ۸/۳/۱۹۲۹ محمد نادرشاه هند بریتانوی را به قصد افغانستان ترک نمود و به پکتیا داخل شد.

- به تاریخ ۲۶/۳/۱۹۲۹ امان الله خان با قوای پانزده هزار نفری قندهار را به قصد کابل ترک کرد.

- به تاریخ ۱۵/۴/۱۹۲۹ جنگ سختی میان قوای امان الله خان و طرفداران حبیب الله کلکانی در نزدیک غزنی درگرفت و نیروی امان الله شاه شکست خورد.

- به تاریخ ۲۳/۵/۱۹۲۹ امان الله خان پادشاه از کشور بیرون شد.

- به تاریخ ۲۳/۵/۱۹۲۹ اعلان پادشاهی علی احمد خان در قندهار.

- به تاریخ ۳/۶/۱۹۲۹ تصرف قوای حبیب الله بر قندهار.

- به تاریخ ۷/۸/۱۹۲۹ اولین جریدهٔ اصلاح منتشر شد.

- به تاریخ ۱۱/۱۰/۱۹۲۹ رسیدن قوای شاه ولی خان به کابل.

- به تاریخ ۱۳/۱۰/۱۹۲۹ قوای محمد نادر در کوههای اطراف کابل سنگر گرفته ارگ را گلوله باران کردند.

- به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۹۲۹ ارگ شاهی در محاصره طرفداران نادر خان درآمد.

- به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۹۲۹ امیر حبیب الله کلکانی کابل را به قصد شمالی ترک نمود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: محمد نادرشاه

زمان هجری: ۲۳ میزان ۱۳۰۸ تا ۱۷ عقرب ۱۳۱۲ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱۵ اکتوبر ۱۹۲۹ تا ۸ نومبر ۱۹۳۳ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۹۲۹ محمد نادرخان طی مراسمی به حیث پادشاه افغانستان تعین شد.

- به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۹۲۹ محمد نادرشاه امر حمله به شمالی را صادر نمود.

- به تاریخ اکتوبر ۱۹۲۹ درخواست محمد نادرشاه از حبیب الله کلکانی جهت تسلیم نمودنش به حکومت که شامل بخشش حبیب الله کلکانی میشد البته تسلیم شدن کلکانی با پادرمیانی کابل و امضاء نادر خان بالای قرآن کریم صورت گرفت. اما به وعده وفا نشد.

- به تاریخ ۳/۱۱/۱۹۲۹ حبیب الله کلکانی که خود را تسلیم نموده بود با عده‌ای از یارانش در داخل ارگ شاهی اعدام شد.

- به تاریخ ۱۴/۱۱/۱۹۲۹ کابینه جدید افغانستان به صدارت محمد هاشم خان تشکیل گردید.

- به تاریخ اپریل ۱۹۳۰ محاکمهٔ محمد ولی خان وکیل.

- به تاریخ جولای ۱۹۳۰ شورش کوهدامن.

- انعقاد لویه جرگه

- به تاریخ ۲۴/۶/۱۹۳۱ معاهده های بنام بی طرفی و عدم تجاوز متقابله میان افغانستان و شوروی در نه ماده در کابل به امضاء رسید.

- به تاریخ جولای ۱۹۳۱ تأسیس انجمن ادبی.

- به تاریخ ۳۱/۱۰/۱۹۳۱ قانون اساسی افغانستان که بنام اصول اساسی دولت افغانستان یاد می‌شد در یکصد و ده ماده به تصویب رسید.

- سال ۱۹۳۱ شورش ابراهیم بیگ لقی و اخراج او از افغانستان.

- به تاریخ ۱۶/۷/۱۹۳۲ افتتاح شورای ملی.

- به تاریخ ۲۴/۸/۱۹۳۲ تقسیمات جدید اداری افغانستان اعلان گردید و کشور به پنج واحد بزرگ وچهار واحد کوچک تقسیم گردید.

- به تاریخ ۸/۱۱/۱۹۳۲ اعدام غلام نبی خان.

- سال ۱۹۳۲ تأسیس فاکولته طب.

- سال ۱۹۳۳ تکمیل کار سرک درهٔ شکاری.

- به تاریخ ۶/۶/۱۹۳۳ کشته شدن سردار محمد عزیز خان در برلین.

- به تاریخ ۱۶/۹/۱۹۳۳ اعدام محمد ولی خان و عده دیگر از روشنفکران.

- به تاریخ ۸/۱۱/۱۹۳۳ محمد نادرشاه پادشاه افغانستان توسط متعلمی بنام عبدالخالق به قتل رسید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پادشاه: محمد ظاهرشاه

زمان هجری: ۱۷ عقرب ۱۳۱۲ تا ۲ سنبله ۱۳۵۲ هجری شمسی

زمان میلادی: ۸ نومبر ۱۹۳۳ تا ۲۴ اگست ۱۹۷۳ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۸/۱۱/۱۹۳۳ محمد ظاهر به حیث پادشاه افغانستان تعین گردید.

- به تاریخ ۲۸/۹/۱۹۳۴ افغانستان به عضویت سازمان نو تشکیل جامعه ملل درآمد.

- به تاریخ ۳/۳/۱۹۳۷ نشر فرمان شاهی راجع به تعمیم زبان پشتو.

- به تاریخ ۷/۷/۱۹۳۷ پیمانی میان نمایندگان چهار کشور افغانستان ایران ترکیه و عراق به منظور استقرار صلح و امنیت در شرق نزدیک عدم تعرض تشدید روابط و همکاریهای متقابل در ده ماده در تهران در قصر سعدآباد به امضاء رسید.

- به تاریخ ۱۶/۶/۱۹۴۶ معاهدهٔ سرحدی بر مبنای خط تالویگ بین افغانستان و شوروی.

- به تاریخ ۹/۱۱/۱۹۴۶ افغانستان به عضویت سازمان ملل متحد در آمد.

- به تاریخ ۲۶/۴/۱۹۶۰ وفات شاه امان الله خان.

- به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۹۶۷ افتتاح ستره محکمه.

- به تاریخ ۱۷/۷/۱۹۷۳ کودتای سردار محمد داود.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: محمد داود خان

زمان هجری: ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ تا ۷ ثور ۱۳۵۷ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱۷ جولای ۱۹۷۳ تا ۲۷ اپریل ۱۹۷۸

رویدادها:

- به تاریخ ۱۸/۷/۱۹۷۳ تعیین محمد داود خان به حیث رئیس دولت و صدراعظم.

- به تاریخ ۲۲/۸/۱۹۷۳ محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان طی بیانیه‌ای خط مشی نظام جمهوری را بیان کرد.

- به تاریخ ۲۱/۹/۱۹۷۳ محمد هاشم میوندوال صدراعظم پیشین افغانستان به اتهام کودتا علیه نظام دستگیر شد.

- به تاریخ ۱/۱۰/۱۹۷۳ رادیو کابل اعلان کرد که محمد هاشم میوندوال در بندی خانه خود کشی کرده ‌است.

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۹۷۴ انعقاد کنفرانس کشورهای اسلامی در لاهور.

- به تاریخ ۴/۵/۱۹۷۴ استاد غلام محمد نیازی رهبر نهضت اسلامی و عده‌ای از طرفدارانش توسط پولیس و قوای امنیتی دستگیر شد.

- به تاریخ جون ۱۹۷۴ مسافرت رئیس دولت به مسکو.

- به تاریخ ۴/۶/۱۹۷۴ محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان بیرق جدید را بر فراز قصر ریاست جمهوری برافراشت.

- به تاریخ نومبر ۱۹۷۴ مسافرت کیسینجر وزیر خارجهٔ آمریکا به کابل.

- به تاریخ اپریل ۱۹۷۵ مسافرت رئیس دولت به تهران.

- به تاریخ ۲۱/۵/۱۹۷۵ اعضای نهضت اسلامی افغانستان بالای ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله نموده دوایر دولتی را اشغال و بعد از زد و خورد اندکی، فرار کردند.

- به تاریخ ۲۲/۷/۱۹۷۵ قیام پنجشیر و نقاط دیگر.

- به تاریخ ۲۷/۹/۱۹۷۵ ترمیم کابینه و اخراج بعضی از پرچمیان.

- به تاریخ ۹/۱۲/۱۹۷۵ مسافرت پودگورنی رئیس جمهور شوروی به کابل.

- به تاریخ ۱۲/۳/۱۹۷۶ پوهنتون پنجاب هند سند دکتورای افتخاری را به محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان اهدا کرد.

- به تاریخ ۲۱/۳/۱۹۷۶ آغاز پلان هفت ساله.

- به تاریخ ۷/۶/۱۹۷۶ مسافرت ذولفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان به کابل.

- به تاریخ ۲۹/۶/۱۹۷۶ مسافرت محمد نعیم نمایندهٔ رئیس جمهور به آمریکا.

- به تاریخ ۳/۷/۱۹۷۶ مسافرت ایندیرا گاندی صدراعظم هند به کابل.

- به تاریخ ۲۰/۸/۱۹۷۶ مسافرت رئیس دولت به پاکستان.

- به تاریخ ۲۸/۱۲/۱۹۷۶ محمد داود خان رئیس جمهور افغانستان طی فرمانی از مردم خواست تا نمایندگان شان را برای لویه جرگه انتخاب نمایند.

-به تاریخ ۲۶/۱/۱۹۷۷ نشر مسودهٔ قانون اساسی جدید.

- به تاریخ ۳۰/۱/۱۹۷۷ لویه جرگه به خاطر بحث روی قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور قانونی افغانستان دایر گردید و محمد داود خان آنر ا افتتاح کرد.

- به تاریخ ۱۵/۲/۱۹۷۷ قانون اساسی جمهوری افغانستان در ۱۳ فصل و ۱۳۶ ماده از طرف اعضای لویه جرگه به تصویب رسید.

- به تاریخ ۱۵/۲/۱۹۷۷ محمد داود خان از طرف اعضای لویه جرگه به حیث رئیس جمهور انتخاب شد.

- به تاریخ ۲۴/۲/۱۹۷۷ قانون اساسی جدید افغانستان توسط رئیس جمهور توشیح شد.

- به تاریخ ۱۲-۱۵ اپریل ۱۹۷۷ سفر دوم رئیس دولت به شوروی.

- به تاریخ ۵/۶/۱۹۷۷ مبادلهٔ اسناد قرارداد آب هلمند با ایران.

- به تاریخ ۹/۶/۱۹۷۷ مسافرت ذولفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان به کابل.

- به تاریخ ۵/۷/۱۹۷۷ کودتای جنرال ضیاءالحق در پاکستان.

- به تاریخ جولای ۱۹۷۷ اتحاد دوبارهٔ احزاب خلق و پرچم.

- به تاریخ ۱۶/۷/۱۹۷۷ اعلان تشکیل حزب دولتی انقلاب ملی.

- به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۹۷۷ مسافرت جنرال ضیاءالحق رئیس حکومت نظامی پاکستان به کابل.

- به تاریخ ۱۶/۱۱/۱۹۷۷ علی احمد خرم وزیر پلان افغانستان در دفتر کارش به قتل رسید.

- به تاریخ ۲/۴/۱۹۷۸ محمد داود خان جهت مذاکره با رهبران عربستان سعودی و کویت و مصر به آن کشورها سفر کرد.

- به تاریخ ۱۷/۴/۱۹۷۸ میر اکبر خیبر یکی از رهبران جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان در کابل به قتل رسید.

- به تاریخ ۱۹/۴/۱۹۷۸ هنگام انتقال جسد میر اکبر خیبر برای دفن، هواداران حزب دموکراتیک خلق افغانستان تظاهرات گسترده‌ای در شهر کابل به راه انداختند.

- به تاریخ ۲۶/۴/۱۹۷۸ رادیو کابل اعلان کرد که چند نفر به جرم توهین به دولت گرفتار شده‌اند. در میان گرفتار شدگان نورمحمد ترکی و ببرک کارمل رهبران حزب دمکراتیک خلق افغانستان نیز شامل بودند.

- به تاریخ ۲۷/۴/۱۹۷۸ کودتای ۷ ثور: افسران و عسکران وفادار به حزب دموکراتیک خلق افغانستان بر علیه محمد داود خان دست به کودتای نظامی زدند.

- به تاریخ ۲۸/۴/۱۹۷۸ محمد داود خان با برادر و اعضای خانواده اش در قصر ریاست جمهوری از طرف کودتاچیان کشته شدند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: نور محمد ترکی

زمان هجری: ۷ ثور ۱۳۵۷ تا ۲۳ سنبله ۱۳۵۸ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۷ اپریل ۱۹۷۸ تا ۱۴ سپتمبر ۱۹۷۹

رویدادها:

- به تاریخ ۳۰/۴/۱۹۷۸ اولین فرمان شورای انقلابی صادر گردید. نام رسمی جمهوری افغانستان به جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان تبدیل شد و نور محمد ترکی به حیث رئیس شورای انقلابی اعلام گردید.

- به تاریخ ۳۰/۴/۱۹۷۸ اتحاد شوروی منحیث اولین کشور جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان را به رسمیت شناخت.

- به تاریخ ۱/۵/۱۹۷۸ فرمان شماره دوم شورای انقلابی صادر و طی آن کابینه جدید جمهوری خلق افغانستان اعلان گردید.

- به تاریخ ۱۴/۵/۱۹۷۸ شورای انقلابی در سومین فرمان خویش قانون اساسی سال ۱۹۷۷ را ملغی اعلام نمود.

- به تاریخ ۲۲/۵/۱۹۷۸ اهالی درهٔ ویگل نورستان با قیام علنی مخالفت شان را با حکومت جدید اظهار کردند.

- به تاریخ جون ۱۹۷۸ مقرری رهبران پرچم به خارج.

- به تاریخ ۱۲/۶/۱۹۷۸ چهارمین فرمان شورای انقلابی مبنی بر تغیر بیرق و نشان دولتی افغانستان صادر گردید.

- به تاریخ ۱۴/۶/۱۹۷۸ شورای ا نقلابی در پنجمین فرمان تابیعت یک عده از خانواده سلطنتی که به خانواده اهل یحیی مشهور شد سلب نمود.

- به تاریخ ۱۲/۷/۱۹۷۸ نشر فرمان شمارهٔ ۶ راجع به طلب مالکان بر دهقانان.

- به تاریخ ۱۷/۷/۱۹۷۸ بیرو سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل جلسه داد و عده‌ای از رهبران جناح پرچم را به عنوان سفرای کشورهای مختلف تعین نمود.

- به تاریخ ۱۲/۷/۱۹۷۸ فرمان شماره 6 حکومت مبنی بر الغای سود و سلم و طلب دهقانان بر مالکان زمین صادر گردید.

- به تاریخ ۲۰/۷/۱۹۷۸ قیام مردم نورستان و کنر و برخوردشان با نیروهای دولت.

- به تاریخ ۱۷/۸/۱۹۷۸ عبدالقادر وزیر دفاع، جنرال شاهپور احمدزی لوی درستیز و میر علی اکبر رئیس شفاخانه جمهوریت به راه‌اندازی کودتا متهم و به زندان انداخته شدند.

- به تاریخ ۲۳/۸/۱۹۷۸ عده‌ای از رهبران جناح پرچم به اتهام دست داشتن در کودتا علیه حکومت نور محمد ترکی دستگیر شدند.

- به تاریخ ۹/۹/۱۹۷۸ جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان به افغانستان آمده و با نور محمد ترکی ملاقات کرد.

- به تاریخ ۱۷/۱۰/۱۹۷۸ فرمان شماره 7 حکومت راجع به مهر زنان اعلان گردید که مبلغ سه صد افغانی میشد.

- به تاریخ ۱۹/۱۰/۱۹۷۸ نور محمد ترکی بیرق جدید افغانستان را بر فراز قصر ریاست جمهوری بر افراشت.

- به تاریخ ۲۷/۱۱/۱۹۷۸ به اساس اعلان رادیو کابل شش تن از رهبران جناح پرچم به شمول ببرک کارمل که به حیث سفرای افغانستان در کشورهای مختلف ایفای وظیفه میکردند قصد توطئه علیه دولت را داشته از وظایف شان سبک دوش گردیدند.

- به تاریخ ۲۸/۱۱/۱۹۷۸ فرمان شماره 8 حکومت درباره‌ اصلاحات ارضی صادر شد.

- به تاریخ ۵/۱۲/۱۹۷۸ قرارداد همه جانبه همکاری بین نور محمد ترکی و لئونید برژنف در مسکو به امضاء رسید.

- به تاریخ ۱۱/۲/۱۹۷۹ پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران (۲۲ دلو ۱۳۵۷).

- به تاریخ ۱۳/۲/۱۹۷۹ عده‌ای از علماء دینی افغانستان در شهر پیشاور پاکستان دور هم جمع شده فتوای جهاد علیه حکومت کابل را صادر کردند.

- به تاریخ ۱۴/۲/۱۹۷۹ ادلف دابس سفیر ایالات متحده آمریکا در شهر کابل به قتل رسید.

- به تاریخ ۲۵/۲/۱۹۷۹ قیام مردم درهٔ صوف.

- به تاریخ ۱۵-۲۰ مارچ ۱۹۷۹ فیام هرات (۲۴ - ۲۹ حوت ۱۳۵۷).

- به تاریخ ۱۵/۳/۱۹۷۹ افسران و عسکران حکومتی و مردم سلحشور هرات علیه حکومت نور محمد ترکی قیام نموده دوایر و تأسیسات نظامی را تصرف و دهها افسر طرفدار حکومت و مشاورین روس آنجا را کشتند. در این قیام خونین بیست و جهار هزار تن از مردمان هرات شهید شدند، روح این آزاد مردان شاد باد.

- به تاریخ ۱۷/۳/۱۹۷۹ نور محمد ترکی در یک تماس تلفنی از الکس کاسگین صدراعظم وقت شوروی خواست تا با ارسال عسکر و اسلحه قیام کنندگان را در هرات سرکوب کنند.

- به تاریخ ۲۷/۳/۱۹۷۹ حفیظالله امین به حیث صدراعظم افغانستان تعین گردید.

- به تاریخ ۲۷/۳/۱۹۷۹ عساکر و صاحب منصبان فرقه ننگرهار علیه حکومت کابل قیام کردند.

- به تاریخ ۲۹/۵/۱۹۷۹ پوهاند غلام محمد نیازی رهبر نهضت اسلامی افغانستان با جمعی از هوادارانش در زندان پلچرخی اعدام شدند.

- به تاریخ ۲۰/۵/۱۹۷۹ به ‌دنبال اعدام اعضای نهضت اسلامی افغانستان قیامی در داخل زندان پلچرخی صورت گرفت که دست کم حدود یکصد و چهل تن از زندانیها به جرم دست داشتن در قیام اعدام شدند.

- به تاریخ ۲۳/۶/۱۹۷۹ مردم شهر کابل در منطقه جادهٔ میوند و چنداول دست به قیام عمومی زدند.

- به تاریخ ۸/۸/۱۹۷۹ شورش بالاحصار کابل که به ‌وسیله (گروپ انقلابی خلقهای افغانستان).

- به تاریخ ۱۵/۸/۱۹۷۹ شورش افسران و عسکران قرارگاه بالاحصار کابل علیه حکومت و شکست شورش.

- به تاریخ ۱-۱۱ سپتمبر ۱۹۷۹ سفر ترکی به هاوانا پایتخت کوبا.

- به تاریخ ۱۴/۹/۱۹۷۹ زد و خوردی در داخل ارگ ریاست جمهوری میان طرفدارن نور محمد ترکی و حفیظ الله امین به وقوع پیوست.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: حفیظ‌ الله امین

زمان هجری: ۲۳ سنبله ۱۳۵۸ تا ۶ جدی ۱۳۵۸ هجری شمسی

زمان میلادی: ۱۴ سپتمبر ۱۹۷۹ تا ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹  

رویدادها:

- به تاریخ ۱۶/۹/۱۹۷۹ برکناری نور محمد ترکی از مقام رهبری حزب و حکومت افغانستان اعلان شد و به جای آن حفیظ الله امین بر اریکه قدرت تکیه زد.

- به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۹۷۹ نور محمد ترکی به دست طرفدارن حفیظ الله امین توسط بالشت خفه و بعداً رادیو کابل اعلان کرد که نور محمد ترکی در اثر مریضی درگذشت.

- به تاریخ ۲۳/۱۰/۱۹۷۹ هجوم مجاهدین تره خیل بر میدان هوایی کابل.

- به تاریخ دسمبر ۱۹۷۹ جنگ شوروی در افغانستان.

- به تاریخ ۱۶/۱۲/۱۹۷۹ اتحاد شوروی چند واحد نظامی خود را در سرحدات افغانستان جابجای ساخت.

- به تاریخ ۲۲/۱۲/۱۹۷۹ تعدادی از عسکران شوروی در میدان هوائی بگرام تا شدند.

- به تاریخ ۲۵/۱۲/۱۹۷۹ آغاز فرود آمدن نیروی نظامی شوروی در میدان هوای کابل.

- به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۹۷۹ عسکران شوروی به قصر دارالامان تپه تاج بیگ رادیو تلویزیون حمله کرده حفیظالله امین با عده‌ای از اعضای خانواده و محافظین اش را کشتند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: ببرک کارمل

زمان هجری: ۶ جدی ۱۳۵۸ تا ۳ قوس ۱۳۶۵ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۷ دسمبر ۱۹۷۹ تا ۲۴ نومبر ۱۹۸۶ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۹۷۹ اولین کنفرانس مطبوعاتی ببرک کارمل پس از تجاوز شوروی بر افغانستان در قصر چهلستون کابل دایر گردید.

- به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۹۷۹ رادیو کابل اعلان کرد که حفیظ الله امین محاکمه و اعدام شد.

- به تاریخ ۳۱/۱۲/۱۹۷۹ کابینه حکومت جدید اعلان گردید. ببرک کارمل به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان رئیس شورای انقلابی و نخست وزیر اعلان شد.

- به تاریخ ۵/۱/۱۹۸۰ شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسله افغانستان تشکیل جلسه داد. از جمله پانزده عضو شورا سیزده آن از خروج فوری نیروهای شوروی را از افغانستان تقاضا کردند.

- به تاریخ ۲۲/۲/۱۹۸۰ هزاران تن از اهالی شهر کابل به سرک ها برآمده و با نعره‌های تکبیر مخالفت شان را با حضور نیروهای شوروی ابراز داشتند و هلیکوپترها و عسکران حکومتی بر آنها فیراندازی کرده، صدها کشته و زخمی بجا ماند.

- به تاریخ ۲۱/۴/۱۹۸۰ ببرک کارمل بیرق جدید افغانستان را بر فراز قصر ریاست جمهوری برافراشت.

- به تاریخ ۲/۳/۱۹۸۱ یک فروند طیاره خطوط هوائی پاکستان که از شهر کراچی پرواز کرده بود توسط افراد مسلح که خود را مربوط گروپ الذوالفقار مینامیدند ربوده شده و به میدان هوائی کابل فرود آمد.

- به تاریخ ۱۰/۶/۱۹۸۱ سلطان علی کشتمند به حیث صدراعظم افغانستان اعلان گردید.

- به تاریخ ۱۵/۶/۱۹۸۱ کنگره موسس جبهه ملی پدر وطن در کابل دایر گردید.

- به تاریخ ۱۱/۷/۱۹۸۱ حکومت کابل لایحه سابق را تعدیل و سن عسکری را پائین آورد.

- به تاریخ ۲۰/۹/۱۹۸۱ رهبران مهاجرین و سران قومی افغانستان لویه جرگه خارج از کشور را در شهر کویته پاکستان دایر کردند تا راجع به جهاد و آینده کشور بحث و گفتگو کنند.

- به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۹۸۱ رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد نمود که تا بیست و یک مارچ مطابق اول حمل بنام روز همبستگی با مردم افغانستان تجلیل شـود.

- به تاریخ ۲۱/۱۰/۱۹۸۲ احمد شاه مسعود قوماندان نیروهای مجاهدین برای نخستین بار از جامعه بین المللی تقاضا کرد تا به اهالی دره پنجشیر که به اثر جنگهای پی در پی دو سال گذشته و محاصره اقتصادی به خطر قحطی رو برواند هرچه زودتر کمکهای غذائی ارسال کنند.

- به تاریخ ۲۵/۱۱/۱۹۸۲ انفجار بمب مهیبی سینما پامیر کابل و ساختمانهای اطراف آنرا شدیداً تکان داد.

- به تاریخ ۱۹/۱/۱۹۸۳ پروفسور صبغت الله مجددی رئیس اتحاد مجاهدین افغانستان از یک حادثه سوی قصد در پیشاور جان سالم یافت.

- به تاریخ ۱/۱/۱۹۸۴ حکومت کابل لایحه جدید جلب عسکری را اعلان کرد. به اساس این تصمیم حکومت جوانان هجده ساله به خدمت زیر بیرق جلب شدند.

- به تاریخ ۲۱/۴/۱۹۸۴ نیروهای شوروی و حکومت کابل هفتمین حمله وسیع شان را به دره پنجشیر آغاز کردند.

- به تاریخ ۲۵/۲/۱۹۸۵ میخائیل گورباچف رهبر شوروی بیست و هفتمین کنگره حزب کمونیست شوروی را افتتاح کرد. در سخنرانی اش جنگ در افغانستان را زخم خونین برای اتحاد شوروی خواند.

- به تاریخ ۲۳/۴/۱۹۸۵ ببرک کارمل جرگه رهبران قبایل را در کابل افتتاح کرد.

- به تاریخ ۲۱/۴/۱۹۸۶ حکومت آمریکا دادن اسلحه ضد هوائی استینگر را به مجاهدین منظور کرد.

- به تاریخ ۳/۵/۱۹۸۶ ببرک کارمل عنوانی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نامه‌ای نوشت و استعفای خویش را از سمت منشی عمومی کمیته مرکزی حزب تقاضا کرد.

- به تاریخ ۴/۵/۱۹۸۶ پلنیوم هجدهم کمیته مرکزی حزب دموکراتیک افغانستان دایر گردید و داکتر نجیب الله به حیث منشی عمومی کمیته مرکزی حزب انتخاب شد.

- به تاریخ ۱۸/۷/۱۹۸۶ محکمه‌ای در کابل دایر گردید و شش تن از قوماندانان ارشد مجاهدین هر یک احمد شاه مسعود و پناه خان قوماندانان ولایت پروان امیر اسماعیل خان و علاوه الدین خان قوماندانان ولایت هرات مولوی جلال الدین حقانی قوماندان ولایت پکتیا و سید منصور حسین یار قوماندان ولایت بغلان را غیاباً به اعدام محکوم کرد.

- به تاریخ ۵/۱۱/۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت یکصد و بیست و دو رای خروج شوروی از افغانستان را تقاضا نمود.

- به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۹۸۶ داکتر فیض احمد رهبر سازمان رهایی افغانستان با شش همرزمش در پشاور پاکستان اختطاف و به قتل رسیدند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زمان هجری: ۳ قوس ۱۳۶۵ تا ۸ میزان ۱۳۶۶ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۴ نومبر ۱۹۸۶ تا ۳۰ سپتمبر ۱۹۸۷ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۱/۱/۱۹۸۷ در کابل اعلان گردید که آتش بس یک جانبه میان حکومت کابل و مجاهدین سر از تاریخ پانزده جنوری عملی می‌گردد.

- به تاریخ ۲۰/۷/۱۹۸۷ داکتر نجیب الله رئیس جمهور افغانستان با میخائیل گورباچف در مسکو ملاقات نمود.

- به تاریخ ۱۱/۷/۱۹۸۷ اجتماع بزرگی از قوماندانان مجاهدین افغانستان به ریاست امیر اسماعیل خان در یکی از نقاط کوهستانی ولایت غور تشکیل شد. این اجتماع بنام جلسه ساغر شهرت یافت.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: داکتر نجیب‌الله

زمان هجری: ۸ میزان ۱۳۶۶ تا ۲۷ حمل ۱۳۷۱ هجری شمسی

زمان میلادی: ۳۰ سپتمبر ۱۹۸۷ تا ۱۶ اپریل ۱۹۹۲ میلادی  

رویدادها:

- به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۹۸۷ لویه جرگه در شهر کابل تشکیل شد تا روی قانون اساسی جدید افغانستان بحث کند.

- به تاریخ ۱۴/۴/۱۹۸۸ توافقات جنوا بین نمایندگان افغانستان پاکستان اتحاد شوروی و آمریکا به امضاء رسید.

- به تاریخ ۱۵ می‌۱۹۸۸-2 فبروری ۱۹۸۹ خروج قوای شوروی از افغانستان.

- به تاریخ ۱۵/۵/۱۹۸۸ به ‌دنبال امضای موافقات جنوا اولین دسته از عسکران شوروی جلال آباد را به قصد شوروی ترک کردند.

- به تاریخ ۱۸/۵/۱۹۸۸ با عبور کاروان عسکران شوروی از پل دریای آمو سلسله خروج نیروهای آن کشور از افغانستان آغاز یافت.

- به تاریخ ۲۷/۵/۱۹۸۸ محمد حسن شرق به حیث صدراعظم افغانستان تعین گردید.

- به تاریخ ۲۷/۱/۱۹۸۹ اکثر کشورهای غربی و جاپان سفارت خانه‌های شان را در کابل بستند.

- به تاریخ ۱۵/۲/۱۹۸۹ با عبور جنرال بوریس گروموف فرمانده لشکر چهلم نیروی شوروی از پل آمو حضور عساکر آن کشور در افغانستان به پایان رسید.

- به تاریخ ۲۰/۲/۱۹۸۹ سلطان علی کشتمند بار دوم به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد.

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۹۸۹ حکومت کابل حالت اضطرار اعلان کرد.

- به تاریخ ۷/۳/۱۹۸۹ حمله بزرگ مجاهدین به خاطر تسخیر شهر جلال آباد آغاز شد.

- به تاریخ ۱۰/۳/۱۹۸۹ اولین جلسه کابینه حکومت موقت مجاهدین افغانستان در منطقه شیوه مربوط ولایت پکتیا برگزار شد.

- به تاریخ ۱۰/۳/۱۹۸۹ عربستان سعودی منحیث اولین کشور حکومت موقت مجاهدین را به رسمیت شناخت.

- به تاریخ ۷/۴/۱۹۸۹ آمریکا شخصی بنام پیتر تامسن را به حیث سفیر آن کشور نزد مجاهدین افغانستان معرفی کرد.

- به تاریخ ۲۰/۵/۱۹۸۹ داکتر نجیب الله لویه جرگه را که در کابل ترتیب یافته بود، افتتاح کرد.

- به تاریخ ۵/۸/۱۹۸۹ گلبدین حکمتیار طی کنفرانس مطبوعاتی حکومت موقت مجاهدین را بی اعتبار خوانده و از عهده وزارت خارجه مجاهدین استفعاء کرد.

- به تاریخ ۶/۳/۱۹۹۰ جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع افغانستان دست به کودتای نافرجام زد.

- به تاریخ ۷/۳/۱۹۹۰ شهنواز تنی با عده‌ای از رهبران کودتای نافرجام توسط طیاره نظامی از افغانستان فرار و به پاکستان رفتند.

- به تاریخ ۷/۵/۱۹۹۰ فضل حق خالقیار به حیث صدراعظم افغانستان تعین شد.

- به تاریخ ۲۸/۵/۱۹۹۰ لویه جرگه در کابل دایر شد تا روی تعدیلات قانون اساسی بحث و گفتگو کند.

- به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۹۹۰ پروفسور مجددی رئیس حکومت موقت مجاهدین عازم جبهات ولایت هرات شد.

- به تاریخ ۳۱/۳/۱۹۹۱ شهر خوست به دست مجاهدین سقوط کرد.

- به تاریخ ۱۹/۵/۱۹۹۱ قوای عظیمی از نیروهای زمینی و هوایی حکومت کابل بر مرکز فرماندهی امیر اسماعیل خان در ولایت هرات حمله کردند. این حمله به بعد از شش ماه جنگ سخت به شکست نیروهای حکومتی منجر شد.

- به تاریخ ۲۱/۵/۱۹۹۱ سرمنشی ملل متحد طرح پنج فقره‌ای را برای حل منازعات افغانستان پیشنهاد کرد.

- به تاریخ ۱۳/۹/۱۹۹۱ وزرای خارجه آمریکا و شوروی قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که به اساس آن قطع ارسال اسلحه به طرفین درگیر افغانستان از اول جنوری سال نود و دو عملی گردد.

- به تاریخ ۵/۱۱/۱۹۹۱ یک ژورنالیست پرتغالی هنگام مصاحبه با محمد ظاهرشاه سابق افغانستان در منزلش حومه شهر روم ایتالیا با چاقو حمله کرد ـ شاه سابق با برداشتن جراحات جزئی جان به سلامت برد.

- به تاریخ ۱۱/۱۱/۱۹۹۱ نخستین هیأت مجاهدین به سرپرستی برهان الدین ربانی بنابه دعوت حکومت شوروی برای بار اول به مسکو رفت.

- به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۹۹۱ اعلامیه مشترکی هیأت مجاهدین و مقامات شوروی در شهر مسکو به نشر رسید.

- به تاریخ ۱۵/۱/۱۹۹۲ افسران و عسکران اردوی حکومت افغانستان در شهرک مرزی حیرتان به رهبری جنرال عبدالمومن علیه حکومت داکتر نجیب الله قیام کردند.

- به تاریخ ۱۵/۳/۱۹۹۲ ولایت سمنگان به دست مجاهدین سقوط کرد.

- به تاریخ ۱۸/۳/۱۹۹۲ شهر مزار شریف با همکاری جنرال دوستم و مجاهدین از تصرف حکومت مرکزی افغانستان بیرون شد.

- به تاریخ ۲۰/۳/۱۹۹۲ گروپ های مخالف داکتر نجیب در شهر مزار شریف تجمع و سازمان جنبش اسلامی افغانستان را به رهبری جنرال دوستم بنیاد نهادند.

- به تاریخ ۱۴/۴/۱۹۹۲ مجاهدین تحت فرمان احمدشاه مسعود کنترول میدان نظامی بگرام را به دست گرفتند.

- به تاریخ ۱۶/۴/۱۹۹۲ عبدالوکیل وزیر خارجه حکومت کابل به پروان رفت تا با احمدشاه مسعود درباره انتقال قدرت به مجاهدین مذاکره نماید.

- به تاریخ ۱۶/۴/۱۹۹۲ داکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حکومت: مجاهدین

زمان هجری: ۷ ثور ۱۳۷۱ تا ۵ میزان ۱۳۷۵ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۷ اپریل ۱۹۹۲ تا ۲۶ سپتمبر ۱۹۹۶ میلادی

رویدادها:

- به تاریخ ۱۸/۴/۱۹۹۲ ولایت هرات به دست مجاهدین به رهبری امیر اسماعیل خان فتح شد.

- به تاریخ ۲۰/۴/۱۹۹۲ مجاهدین از گروپ های مختلف شهر قندهار را تسلیم شدند.

- به تاریخ ۲۳/۴/۱۹۹۲ شهرهای جلال آباد، گردیز، مهترلام و قلعه نو تسلیم مجاهدین شد.

- به تاریخ ۲۴/۴/۱۹۹۲ رهبران مجاهدین افغانستان بالای طرحی موافقت کردند که به اساس آن صبغت الله مجددی برای دو ماه به حیث رئیس حکومت انتقالی افغانستان تعین شد.

- به تاریخ ۲۵/۴/۱۹۹۲ گروپ های مختلف مجاهدین اداره شهر کابل را به دست گرفتند و همزمان به آن دور جدیدی از جنگهای داخلی بر سر قدرت شروع شد.

- به تاریخ ۲۵/۴/۱۹۹۲ اولین اعلامیه دولت موقت اسلامی افغانستان مبنی بر امنیت شهر کابل صادر شد. هم‌زمان با صادر شدن ا علامیه جنگ میان نیروهای حزب اسلامی و متحدین جمیعت در اکثر نقاط جنوبی شهر کابل شروع شد و حزب اسلامی مجبور به عقب نشینی با اطراف کابل گردید.

- به تاریخ ۲۸/۴/۱۹۹۲ صبغت الله مجددی رئیس دولت موقت اسلامی افغانستان با کاروان مجاهدین وارد شهر کابل شد.

- به تاریخ ۲۸/۴/۱۹۹۲ مراسم انتقال قدرت به مجاهدین در تالار و زرات خارجه گشایش یافت و فضل حق خالقیار صدراعظم دوران حکومت داکتر نجیب الله رسماً حکومت را به آقای مجددی تسلیم کرد.

- به تاریخ ۲/۵/۱۹۹۲ کابینه جدید حکومت مجاهدین اعلان شد.

- به تاریخ ۲۲/۵/۱۹۹۲ صبغت الله مجددی رئیس حکومت موقت افغانستان به ولایت مزار شریف رفته و در آنجا رتبه سترجنرالی را به عبدالرشید دوستم اهدا کرد.

- به تاریخ ۲۸/۶/۱۹۹۲ صبغت الله مجددی زمام امور را به شواری قیادی تسلیم کرد و شورای قیادی برهان الدین ربانی را به حیث رئیس حکومت موقت مجاهدین برگزید.

- به تاریخ ۶/۹/۱۹۹۲ برای اولین بار سه نفر به اتهام سرقت و قتل در پارک زرنگار کابل در ملاء عام به دار آویخته شدند.

- به تاریخ ۱۱/۱۲/۱۹۹۲ روز ماتم ملی بخاطر کشته شدگان جنگهای اخیری که بین مجاهدین در شهر کابل اتفاق افتاد تجلیل شد.

- به تاریخ ۳۱/۱۰/۱۹۹۲ مدت ریاست جمهوری استاد ربانی خاتمه یافت ولی انتقال قدرت تا برگذاری شورای اهل حل و عقد به تاخیر افتاد.

- به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۹۹۲ شورای اهل حل و عقد در شهر کابل دایر گردید.

- به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۹۹۲ شورای اهل حل و عقد استاد برهان الدین ربانی را به حیث رئیس جمهور حکومت مجاهدین انتخاب نمود.

- به تاریخ ۸/۳/۱۹۹۳ رهبران مجاهدین افغانستان بعد از امضاء موافقتنامه اسلام آباد عازم مکه مکرمه شدند.

- به تاریخ ۲۱/۲/۱۹۹۴ سه تبعه افغان بس حامل شاگردان یک مکتب در پیشاور را به گروگان گرفتند.

- به تاریخ ۲۲/۲/۱۹۹۴ ربایندگان بس حامل هفتاد و چهار شاگرد مکتب که به اسلام آباد رسیده بودند، خواستار ارسال مواد غذائی به شهر جنگ زده کابل شدند.

- به تاریخ ۲۰/۷/۱۹۹۴ به ابتکار امیر اسماعیل خان والی هرات شورای با اشتراک شخصیتهای سیاسی علمی فرهنگی و نظامی خارج و داخل کشور در شهر هرات دایر شد تا راههای بیرون رفت از بحران افغانستان را بررسی کنند.

- به تاریخ ۱/۱۰/۱۹۹۴ کاروان مواد تجارتی پاکستان از طرف قومندانان مجاهدین قندهار توقف داده شد.

- به تاریخ ۱۰/۱۰/۱۹۹۴ گروپی که خود را طالبان می‌نامیدند به شهر سرحدی اسپین بولدک حمله کرده و آن را تصرف نمودند.

- به تاریخ ۵/۱۱/۱۹۹۴ گروپ نو بنیاد طالبان اکثر مناطق ولایت قندهار را تصرف نمودند.

- به تاریخ ۱۲/۱۱/۱۹۹۴ گروپ طالبان کنترول کامل ولایت قندهار را به دست گرفته و مجاهدین قندهار به طرف هرات فرار نمودند.

- به تاریخ ۱۰/۲/۱۹۹۵ ولایت میدان بعد از درگیری مختصری به دست طالبان سقوط کرد.

- به تاریخ ۱۱/۲/۱۹۹۵ طالبان کنترول کامل ولایت لوگر را به دست گرفتند.

- به تاریخ ۱۹/۲/۱۹۹۵ طالبان کنترول شهر خوست را به دست گرفتند.

- به تاریخ ۱۱/۳/۱۹۹۵ عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسلامی که به اسارت طالبان در آمده بود در ولایت وردک به شهادت رسید.

- به تاریخ ۹/۴/۱۹۹۵ طیارات روسی بازار تالقان را به شدت بمباران کردند.

- به تاریخ ۱۷/۴/۱۹۹۵ طالبا ن حمله وسیع را به خاطر تصرف ولایت فراه آغاز کردند.

- به تاریخ ۵/۹/۱۹۹۵ شهر هرات به دست طالبان سقوط کرد.

- به تاریخ ۲۶/۶/۱۹۹۶ گلبدین حکمتیار که به حیث صدراعظم افغانستان تعین شده بود، به شهر کابل رسید.

- به تاریخ ۶/۷/۱۹۹۶ صدراعظم و وزراء جدید اهدا سوگند را به جا آوردند.

- به تاریخ ۱۱/۹/۱۹۹۶ شهر جلال آباد به دست طالبان افتاد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

حکومت: طالبان

زمان هجری: ۶ میزان ۱۳۷۵ تا ۲۱ عقرب ۱۳۸۰ هجری شمسی

زمان میلادی: ۲۷ سپتمبر ۱۹۹۶ تا ۱۲ نومبر ۲۰۰۱

رویدادها:

- به تاریخ ۲۷/۹/۱۹۹۶ شهر کابل توسط طالبان فتح شد. داکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان توسط چند مرد مسلح از دفتر سازمان ملل متحد در کابل بیرون کشیده و به محل نامعلوم برده شد.

- به تاریخ ۲۷/۹/۱۹۹۶ داکتر نجیب الله و برادرش احمدزی و یاورش به قتل رسیده و اجسادشان در چهارراهی آریانا به دار آویخته شد.

- به تاریخ ۱/۱۲/۱۹۹۶ ببرک کارمل رئیس جمهور افغانستان در شهر مسکو وفات یافت.

- به تاریخ ۱۸/۵/۱۹۹۷ جنرال عبدالملک رئیس سیاسی جنبش اسلامی افغانستان علیه جنرال دوستم رهبر آن گروپ قیام نمود و اداره مزار شریف را به دست گرفت.

- به تاریخ ۲۴/۵/۱۹۹۷ شهر مزارشریف به دست طالبان افتاد.

- به تاریخ ۲۶/۵/۱۹۹۷ قیام عمومی علیه طالبان در شهر مزارشریف آغاز گردید.

- به تاریخ ۲۷/۵/۱۹۹۷ طالبها بعد از تلفات سنگینی که بر نیروهای شان بوجود آمد از ولایات شمالی کشور عقب نشینی کردند.

- به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۹۹۷ اداره طالب ها نام رسمی کشور را به امارات اسلامی افغانستان تبدیل کردند.

- به تاریخ ۱۳/۱/۱۹۹۸ یک فروند طیاره مسافربری مربوط آریانا در نزدیکی شهر کویته پاکستان سقوط کرد.

- به تاریخ ۲۳/۱/۱۹۹۸ داکتر محمد یوسف صدراعظم سابق افغانستان در آلمان وفات یافت.

- به تاریخ ۴/۲/۱۹۹۸ در اثر زلزله شدید در ولایت تخار حداقل پنج هزار تن جان خود را از دست دادند.

- به تاریخ ۱۹/۳/۱۹۹۸ یک بال طیاره بوئینگ مربوط شرکت هوائی آریانا در جنوب ولایت کابل سقوط کرد.

- به تاریخ ۲۹/۴/۱۹۹۸ مذاکرات میان نمایندگان طالبان و علمای جبهه متحد در اسلام آباد آغاز شد.

- به تاریخ ۸/۸/۱۹۹۸ طالبان برای بار دوم کنترول شهر مزارشریف را به دست گرفتند.

- به تاریخ ۸/۸/۱۹۹۸ نه دیپلومات و یک خبرنگار ایرانی در قونسلگری آنها در شهر مزارشر یف توسط طالبان به قتل رسیدند.

- به تاریخ ۱۱/۸/۱۹۹۸ شهر تالقان ولایت تخار به دست طالبان افتاد.

- به تاریخ ۸/۸/۱۹۹۸ طالبان دست به قتل عام اهالی و افراد مسلح مزارشریف زدند.

- به تاریخ ۲۰/۸/۱۹۹۸ دو اردوگاه نظامی در ولایت خوست و ننگرهار هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفت.

- به تاریخ ۱/۹/۱۹۹۸ دولت اسلامی ایران اعلان کرد که یک مانور بزرگ نظامی را در سرحدات افغانستان اجرا خواهد کرد.

- به تاریخ ۱۳/۹/۱۹۹۸ ولایت بامیان به دست طالبان تصرف شد.

- به تاریخ فبروری ۱۹۹۹ طالبان سر مجسمه بامیان را منهدم ساختند.

- به تاریخ ۱۸/۷/۱۹۹۹ ملا محمد عمر رهبر طالبان طی اعلامیه‌ای تحریم آمریکا علیه طالبان را محکوم کرد.

- به تاریخ ۲۷/۷/۱۹۹۹ طالبان حمله وسیع را به خاطر تصرف ولایات شمال کابل به راه ‌انداختند.

- به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۹۹۹ به ‌دنبال تحریم اقتصادی طالبان پرواز هواپیماهای آریانا به خارج کشور ممنوع اعلان گردید.

- به تاریخ ۲۵/۱۰/۱۹۹۹ سازمان ملل متحد اعتبار حکومت برهان الدین ربانی را به حیث دولت قانونی افغانستان برای یکسال دیگر تمدید کرد.

- به تاریخ ۱۸/۳/۲۰۰۰ رادیوی طالبان در کابل اعلان کرد که مراسم سال نو خلاف شریعت اسلامی است و نباید تجلیل گردد.

- به تاریخ ۲۶/۳/۲۰۰۰ امیر اسماعیل خان والی سابق هرات از زندان طالبان در قندهار فرار کرد.

- به تاریخ ۲۶/۲/۲۰۰۱ رادیو طالبان در کابل فتوایی را به نشر رسانید که بر اساس آن باید تمام مجسمه‌ها در افغانستان نابود گردد.

- به تاریخ ۹/۳/۲۰۰۱ طالبان مجسمه‌های بامیان را که یکی از جمله آثار باستانی نایاب در جهان بود را تخریب کردند.

- به تاریخ ۳/۴/۲۰۰۱ احمدشاه مسعود به دعوت مقامات پارلمان اروپائی به آن قاره سفر کرد.

- به تاریخ ۹/۹/۲۰۰۱ احمدشاه مسعود در منطقه خواجه بهاءالدین ولایت تخار توسط دو نفر عربی که خود را ژورنالیست معرفی کرده بودند، به قتل رسید.

- به تاریخ ۲۵/۹/۲۰۰۱ طالبان سفارت آمریکا را در کابل به آتش کشیدند.

- به تاریخ ۷/۱۰/۲۰۰۱ تهاجم آمریکا به افغانستان.

- به تاریخ ۲۶/۱۰/۲۰۰۱ طالبان حاجی عبدالحق قوماندان سابق مجاهدین را اسیر و با همراهانش در ولایت لوگر اعدام کردند.

- به تاریخ ۹/۱۱/۲۰۰۱ شهر مزارشریف به دست نیروهای جبهه متحد ملی افغانستان فتح شد.

- به تاریخ ۱۲/۱۱/۲۰۰۱ آخرین پایگاههای نظامی طالبان در اطراف شهر کابل از دستشان برآمد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رئیس جمهور: حامد کرزی

زمان هجری: ۱ جدی ۱۳۸۰ هجری شمسی الی 13/5/1385

زمان میلادی: ۲۲ دسمبر ۲۰۰۱ تا اکنون

رویدادها:

- به تاریخ ۱۶/۱۱/۲۰۰۱ اولین دسته از عسکران بریتانیایی در میدان هوائی بگرام تا شدند.

- به تاریخ ۵/۱۲/۲۰۰۱ حامد کرزی به حیث رئیس ادراه موقت افغانستان تعین گردید.

- به تاریخ ۶/۱۲/۲۰۰۱ جلسه بن به پایان رسید.

- به تاریخ ۷/۱۲/۲۰۰۱ نیرویهای مخالف طالبان کنترول ولایت قندهار را به دست گرفتند.

- به تاریخ ۲۱/۱۲/۲۰۰۱ اولین دسته از نیروهای حافظ صلح بین المللی به کابل رسیدند.

- به تاریخ ۲۲ دسمبر ۲۰۰۱-۷ دسمبر ۲۰۰۴ دوران ریاست حامد کرزی بر حکومت انتقالی افغانستان.

- به تاریخ ۴/۱/۲۰۰۴ اعضای لویه جرگه تصويب قانون اساسی افغانستان پس از حدود ۳ هفته بحث و تبادل نظر و چند روز تنش بر سر برخی از مواد پيش نويس قانون اساسی بالاخره قانون اساسی جديد افغانستان را تصويب کردند.

- به تاریخ ۱۴/۹/۲۰۰۴ برکناری اسماعيل خان از سمت والی هرات.

- به تاریخ ۹/۱۰/۲۰۰۴ انتخابات رياست جمهوری افغانستان.

- به تاریخ ۷/۱۲/۲۰۰۴ حامد کرزی، روز سه شنبه ۷ دسامبر به عنوان نخستين رئيس جمهور منتخب مردم افغانستان در قصر سلامخانه کابل سوگند ياد کرد. (۱۷ قوس ۱۳۸۳)

- به تاریخ ۳/۵/۲۰۰۶ کابينه جديد افغانستان رسماً آغاز به کار کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیه حقوق متعلق است به رسانه افغانستان ما
دیزاین شده در سما